Redakce Inzerce Řádková inzerce Spřátelené weby Dnes je neděle, 17. února 2019

Necelý půl rok po volbách kolínská koalice vydala Programové prohlášení

Dnes, v úterý 31. března, vedení města Kolína vydalo Programové prohlášení na léta 2014–2018. Jde o základní dokument koaličních partnerů pro aktuální volební období. Prohlášení postihuje zásadní priority do roku 2018, které by koalice chtěla realizovat. „Jedná se o obrovský závazek a nebude lehké jej splnit, myslím si ovšem, že pokud se této výzvě postavíme čelem (a už stojíme), jsme jej schopni společnými silami naplňovat a vést Kolín tím správným směrem. Je to naše vize, naše přání a závazek zároveň,“ okomentoval prohlášení místostarosta Michael Kašpar. Mezi členy podepsané koalice nechybí ani Karel Molnár, který ČSSD reprezentuje v radě města. Ovšem sama strana ČSSD v koalici chybí a je spolu s Babišovým hnutím ANO v opozici.

Necelý půl rok po volbách kolínská koalice vydala  Programové prohlášení
Foto: Archiv KP
 
Publikováno: 31.3.2015 v 16:00
Rubrika: Zpravodajství

Otevřená radnice a transparentní samospráva

* transparentnost

* otevřená radnice

* vytvoření protikorupčního prostředí

* efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie

* zapojení občanů do diskuse o rozvoji města

* mobilní průvodce - rozšíření již tak široké nabídku služeb, implementace snazšího propojení s portálem Lepší místo a zvýšení dostupnost i aplikace nabídkou instalace na platformu WP

Transparentní jednání a rozhodování zastupitelů

* zastupitelstvo města - zveřejňování průběhu: on-line přenosy, usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva města na webu

* rada města - zveřejňování usnesení i zápisů z jednání rady města

* výbory a komise - zastoupení všech politických subjektů zastupitelstva v komisích a výborech, zveřejňování usnesení i zápisů z jednání komisí a výborů

* vstřícný a profesionální úřad pro občany

- úřad pro občana - nikoliv občan pro úřad

- úřad je místem pomoci a servisu pro občany

- občan platící veřejnou službu má nárok na její kvalitní poskytování, má právo na informace v co nejkratším možném termín

* transparentní nakládání s majetkem a smluvní vztahy

- jednoznačná pravidla pro pronájem i prodej majetku města

- řádná a účelná správa majetku města

- město nakládá se svým majetkem tak, aby zabezpečilo komfortní životní úroveň svým občanům i návštěvníkům

- odpovědným hospodařením s majetkem město zabezpečuje podmínky pro život svých občanů a podporuje je

- péče řádného hospodáře a zaměření na revitalizaci veřejné infrastruktury ve všech městských částech, včetně okrajových (silnice, chodníky, dopravní stavby, opěrné zídky, pěšiny, inženýrské sítě, školy, školky, sportovní zařízení a hřiště, dětská hřiště, parky, plochy zeleně, hřbitovy atd.)

Rozvoj města a urbanismus

* důsledné prosazování respektování pravidel a kritérií pro novou výstavbu

* zapojení odborníků a veřejnosti do projednávání a plánování zásadních rozvojových projektů

* vytvoření podmínek pro vstup nových investorů

* zapojit se více do spolupráce s nejbližšími městy v otázce tvorby průmyslových zón a zaměstnanosti

* regulace výstavby - soulad výstavby objektů s tradicí a pojetím koncipování staveb

v posuzovaném území, respektování požadavků územního plán

Finance

* budeme i nadále vyrovnaně hospodařit

* budeme nadále snižovat své zadlužení

* budeme nadále vyjednávat s českým státem o možných formách výpomoci s finančně náročnou dluhovou službou

* budeme hledat všechny možnosti optimalizace dluhové služby, a to i vyjednáváním s bankovními institucemi o nastavení lepších podmínek

* necháme si každoročně vlastní hospodaření prověřit nezávislou auditorskou společností a z jejich nálezů vyvodíme nápravná opatření

* budeme důsledně kontrolovat hospodaření všech svých organizačních složek a příspěvkových organizací

* nebudeme se dále zadlužovat a veškeré investiční akce musí vycházet z reálných možností rozpočtu města Kolína

* finanční odbor bude předkládat městský rozpočet v takové podobě, aby byla zajištěna maximální otevřenost a kontrolovatelnost zacházení s veřejnými finančními prostředky na webových stránkách bude v rámci podpory transparentnosti k dispozici „rozklikávací“ rozpočet

* budeme spolupracovat s odbornými firmami na přípravě dlouhodobého finančního výhledu města

Regionální rozvoj

* budeme podporovat zásady moderního a citlivého územního plánování; územní plán bude pro lokality zvláštní důležitosti používat zastavovací studie, zásadní změny budou konzultovány pod vedením architekta města s odborníky, komisí rozvoje města, komisí pro sídlištní části, komisí pro příměstské části i širokou veřejností

* investiční a rozvojové záměry města budou s předstihem zveřejňovány ve Zpravodaji města a na webových stránkách města, čímž bude umožněna veřejná diskuse

* občané lokality dotčené městskou investicí budou písemně informováni o jejím započetí, průběhu i předpokládaném ukončení

* k rozvojovým otázkám zásadního významu budou pořádána veřejná slyšení

* Rada města Kolína se zavazuje navštěvovat během celého funkčního období jednotlivé kolínské lokality za účelem přímé diskuse s občany města Kolína

* budeme podporovat sociálně zodpovědné zadávání veřejných zakázek s přihlédnutím na aktuální potřeby regionu

* budeme v maximální možné míře využívat spolupráce s Úřadem práce a poskytovat pracovní uplatnění jeho klientům

* vytvoříme profesionálně zpracovanou prezentaci průmyslové zóny Kolín–Ovčáry

* budeme aktivně podporovat příchod nových investorů do průmyslové zóny Kolín–Ovčáry

* budeme nadále podporovat přesun průmyslové výroby z Kolína do průmyslové zóny

* vytvoříme komplexní strategický rozvojový dokument města Kolína, jenž bude zasazen do regionálního kontextu

* budeme nadále podporovat meziobecní spolupráci v někdejším kolínském okrese

* i nadále budeme iniciovat úzkou spolupráci měst Kolín, Kutná Hora a Poděbrady

* zaměříme se na zlepšení stavu pořádku a čistoty ve městě:

- efektivnější kontrolou firmy AVE

- zaměstnáváním pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací

- spoluprací se sociálními firmami

- organizací dobrovolných úklidových prací

- přidáním odpadkových košů a kontejnerů na exponovaných místech

- optimalizací blokového čištění

- využitím portálu „Lepší místo“

* vybudujeme nový autobusový terminál a započneme úpravu oblasti kolínského přednádraží

* budeme vést jednání s Českými drahami o zahájení rekonstrukce budovy vlakového nádraží

* budeme vést jednání se soukromými majiteli neutěšených pozemků v Kolíně o jejich kultivaci a efektivním budoucím využití

* budeme pokračovat v akci Revitalizace sídlištních ploch v Kolíně, a to každý rok volebního období v jedné sídlištní lokalitě

* budeme pokračovat v budování a údržbě dětských hřišť v Kolíně

* zahájíme akci revitalizace Kmochova ostrova

* dokončíme výstavbu podnikatelského inkubátoru a zajistíme jeho efektivní fungování

* dokončíme přestavbu vodárenské věže na unikátní rozhlednu

* budeme pokračovat v úsilí o získání financí na další renovaci areálu kolínského zámku

* podpoříme dokončení opravy kolínské sokolovny

* zajistíme jednáním se Středočeským krajem přestavbu nebezpečné křižovatky směr Polepy na kruhový objezd – město Kolín danou akci finančně podpoří

* jednáním s bankovními domy zajistíme umístění bankomatu do zálabské části Kolína

* bude věnována pozornost potřebám příměstských částí města

* budeme usilovat o převod pozemků a komunikace v Jaselské ulici do vlastnictví města, aby mohla být v této části města naplánována rekonstrukce reagující na aktuální potřeby města (cyklostezka, zeleň, parkování...)

* připravíme podklady k rekonstrukci části ulice Pražská a ulice Rorejcova s cílem dosáhnout výrazného vylepšení úseku od „Modrého bodu“ až k nádraží

* budeme pokračovat v úpravách veřejného prostoru tak, aby byl umožněn bezproblémový pohyb tělesně postiženým občanům

* podpoříme rozvoj cyklodopravy v Kolíně budováním cyklostezek a cyklotras

* každoročně budeme rekonstruovat kanalizační řády ve špatném stavu v různých lokalitách města Kolína

* ve spolupráci s SMSK a.s. vytvoříme koncepci údržby a rozvoje kolínských sportovišť, včetně vytvoření závazného plánu pro výstavbu nové sportovní haly

* každoročně budeme rekonstruovat povrchy komunikací a chodníků dle vytvořeného plánu údržby, a to rovnoměrně ve všech částech města Kolína

* při rekonstrukcích ulic bude brán zřetel na vytváření nových parkovacích míst v Kolíně

* budeme pokračovat v renovaci autobusových zastávek na celém teritoriu města Kolína

* započneme revitalizaci kontejnerových stání po celém Kolíně

Školství

* budeme pokračovat ve výrazných investicích do základních a mateřských škol, naším cílem je vytvořit komplexní a moderní vzdělávací zázemí pro kolínské studenty

* ve spolupráci s Městským informačním centrem a Regionálním muzeem nabídneme školám výraznou míru spolupráce při poznávání historie a geografie našeho města

* zajistíme širší možnost i přístupu do městských památek

* zasadíme se o podporu zaměstnanosti formou programu Absolventi do škol v rámci spolupráce s úřadem práce; zajistíme tím pomocnou sílu pro ZŠ a MŠ zdarma, bez jakýchkoliv finančních nákladů škol

* budeme pokračovat v podpoře Sportovních dnů ZŠ a rozšíříme nabídku o koordinaci sportovních akcí pro SŠ

* z rozpočtu města podpoříme odbornou podporu škol financováním školního psychologa, čímž vyhovíme požadavkům ředitelů škol a navážeme na pozitivní zkušenosti s touto pozicí

* budeme sledovat aktuální informace o demografickém vývoji obyvatelstva Kolína, naplněnosti a kapacity školských zařízení a přijmeme adekvátní opatření – nedopustíme nedostatek míst ve školkách

* i nadále budeme podporovat vzdělávací aktivity pro kolínské občany i volnočasové aktivity v rámci mim o školní výchovy kolínských dětí

* v podnikatelském inkubátoru vytvoříme nabídku vzdělávacích programů pro veřejnost

* budeme pokračovat v programu „Praxe na úřadě“ pro studenty SŠ

Kultura

* budeme podporovat tradiční kulturní akce, zvýšíme jejich kredit a společenský dopad

* podpoříme rozvoj komplexního dlouhodobého letního programu „Kulturní léto“

* investičně podpoříme rekonstrukci a modernizaci divadla, kina i knihovny – zde vybudujeme dlouhodobě neřešený výtah a zpřístupníme tak prostory všem bez ohledu na věk a zdravotní stav

* v souvislosti s opravou Veigertovského domu přesuneme Městské informační centrum na Karlovo náměstí, čímž zajistíme lepší dostupnost; následovat bude
rozšíření služeb jak pro turisty, tak i pro místní občany, podpoříme stálé expozice významných osobností Kolína

* do podpory cestovního ruchu zapojíme subjekty, v nichž má město možnost kontroly, odborné komise rady města a poradní orgány, aby byl maximalizován synergický efekt

* pokračující rekonstrukce Chrámu sv. Bartoloměje bude nadále pravidelně podporována každoročním finančním příspěvkem města

* budeme důstojně realizovat společensko - kulturní projekt připomenutí 260. výročí "Bitvy u Kolína“

* pro oživení společenského života budeme podporovat akci „Den seniorů“ 1. října

Sport

* v rámci koncepční podpory organizovaného sportu budeme v letech 2014–2018 pokračovat ve výrazné finanční podpoře sportovních klubů, která je v našem městě dlouhodobě nastavena a pro mnoho měst je záviděníhodná

* výrazně posílíme roli Sportovní komise, která bude v roce 2015 disponovat částkou 2,6 mil. Kč, tj. zvýšení o téměř 300 tisíc Kč

* budeme pokračovat v obnově dětských hřišť a budeme realizovat nové herní a sportovní outdoorové prvky ve vybraných lokalitách

* stanovíme přehledná a definovaná kritéria podpory města sportovním klubům a budeme prosazovat kontrolu využívání této finanční podpory

* budeme pokračovat v pořádání akce „Sportovec města Kolína“ v duchu roku 2015

Životní prostředí

* město Kolín převezme správu městských lesů (Borky), které byly pronajaty soukromé firmě ještě za vlády ODS; budeme důsledně dbát na rozvoj a udržování lokality v souladu s ochranou životního prostředí; lesopark Borky chápeme jako odpočinkovou městskou zónu

* instalujeme podzemní kontejnery a při vypsání vhodných dotačních titulů budeme usilovat o další etapu rozšíření kontejnerů

* dotačními programy podpoříme revitalizaci zeleně ve městě, zejména zelených ploch na sídlištích a Kmochově ostrově

* na základě odborných dendrologických studií bude pokračovat ošetřování a výsadba nových stromů; průběžně monitorujeme zdravotní a estetický stav zeleně
na webu www.stromypodkontrolou.cz

* podpoříme výsadbu květin a zeleně ve vhodných lokalitách města a rozšíříme počty závěsných květinových košů

* zkvalitníme systém nakládání s odpady - podpora třídění a recyklace odpadu

* zefektivníme činnosti sběrných dvorů a zajistíme vyšší informovanost o jejich službách

* prosadíme ještě užší spolupráci a navázanost opatření na aplikaci Kolín v mobilu a portál Lepší místo

* zapojíme se do programu zdravé město

Doprava

* navážeme městskou autobusovou dopravou na centrum města jako vhodnou alternativou osobních automobilů

* budeme i nadále podporovat městskou autobusovou dopravu a vyžadovat dodržování standardů dopravní obslužnosti ze strany dopravce

* budeme i nadále podporovat opatření pro cyklodopravu a aktivity v rámci mezinárodního „Dne bez aut“

* i nadále budeme vhodnými opatřeními podporovat bezpečnou dopravu pro všechny účastníky silničního provozu

* budeme pokračovat v obnově a úpravě dopravního značení s cílem prosazování bezpečnější dopravy v našem městě pro všechny účastníky silničního provozu

* budeme i nadále iniciovat a prosazovat spolupráci všech zainteresovaných složek pro vytváření bezpečnější dopravy

* nasvítíme další rizikové přechody pro chodce a podpoříme další investice do jejich bezpečnosti

* budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst

* proměníme kruhové objezdy na kvetoucí

* podpoříme spolupráci s investory, kteří chtějí v našem městě investovat do parkování

* budeme i nadále prosazovat nulovou toleranci vůči řidičům, kteří své vozidlo ovládají jako zbraň

* i nadále budeme připomínkovat a požadovat odstranění nedostatků zjištěných na silnicích vyšší třídy v našem městě či jeho bezprostředního okolí prostřednictvím jejich správce či vlastníka

Bydlení a další služby města

* budeme pokračovat v potřebných investicích do bytového majetku města, kdy naším cílem je zvyšování kulturu bydlení pro všechny generace

* rozšíříme krizové či sociální bydlení pro životní situace, kdy se jeden z rodičů společně se svými dětmi dostane do tísně vyžadující pomoc, či jako opatření ve složité životní situaci

* vypracujeme bytovou koncepci pro další směrování bytového majetku města a pro uspokojování bytových potřeb občanů

* podpoříme další investice pro zkvalitnění prostředí na městské poliklinice

* budeme i nadále iniciovat vhodná opatření v jednotlivých bytových domech města
s cílem vytváření bezpečnějšího bydlení

* vhodnými opatřeními podpoříme nová protipožární opatření v bytových domech v majetku města

* i nadále budeme klást důraz na evidenci a opatření naplňující dobrou správu bytového a nebytového fondu

* podpoříme další investice pro citlivé úpravy smuteční obřadní síně a zeleně městského centrálního hřbitova; naším cílem je zvýšit společenskou hodnotu pietního místa posledního rozloučení

Sociální a zdravotní oblast

* významně rozšíříme počet míst pro naše nejmenší v městských jeslích

* zabezpečíme rozšíření časové dostupnosti pečovatelské služby do večerních hodin tak, aby vyhovovala potřebám kolínských seniorů

* podpoříme poskytování domácí zdravotnické péče v rámci Městské sociální a zdravotní služby, p.o.

* rozšíříme nabídku žádaných kompenzačních pomůcek v půjčovně spadající pod Městské sociální a zdravotní služby, p.o.

* podpoříme vznik odlehčovacích lůžek v rámci Městské sociální a zdravotní služby, p.o., pro kolínské seniory

* vhodnými investicemi navážeme na další zkvalitňování vnitřních prostor domova pro kolínské seniory

* budeme nadále podporovat seniorské aktivity i městské kluby důchodců

* formou komunitního plánování budeme dlouhodobě podporovat proces plánování sociálních služeb

* formou grantových systémů města Kolína nabídneme každoročně finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb v návaznosti na vznik minimální sítě poskytovatelů
sociálních služeb a mateřských center

* podpoříme a i nadále budeme rozvíjet prorodinné aktivity v našem městě; zajistíme pravidelné vyhodnocování a aktualizaci Koncepce rozvoje prorodinné politiky až do roku 2018

* i nadále budeme intenzivně spolupracovat s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce v Kolíně při zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných prostřednictvím veřejně prospěšných prací

* v hodnými investicemi podpoříme bezbariérové bydlení, které nabízí seniorům a zdravotně postiženým Městské sociální a zdravotní služby, p.o., v ulici Nad Zastávkou a ve Slovenské ulici

* budeme podporovat naplňování standardů sociálně právní ochrany

* zajistíme vznik nových webových stránek Městských sociálních a zdravotních služeb. Informovanost o všech dostupných sociálních službách ve městě dále rozšíříme prostřednictvím interaktivního online katalogu na stránkách města

Dotační politika

* centralizujeme monitoring, administraci žádostí a evidenci na nový Odbor dotací a veřejných zakázek, který se stane odborným garantem řízení projektů; zjednodušíme tím práci celého úřadu a zajistíme včasné a systematické vyhledávání, žádání a přípravu žádostí o dotace nejen z nového programového období EU 2014–2020

* maximálně využijeme potenciálu dotační politiky a zefektivníme čerpání dotací

* zpracujeme strategie nakládání s pozemky města i k výstavbě v městském intravilánu v majetku města

Veřejné zakázky

* v souladu s maximální transparentností zveřejníme všechny smlouvy nad 50.000 Kč na webu města

* zavedeme software na elektronické zadávání veřejných zakázek

* hlavním cílem je elektronizace a transparentnost veřejné správy

* budeme i nadále prosazovat zcela transparentní a otevřené zadávání veřejných zakázek s nadstandardním počtem přímo oslovených firem

Podpora místního regionu

* za účelem podpory lokální ekonomiky budeme i nadále přednostně oslovovat místní firmy a živnostníky

* budeme pořádat pravidelná setkání se zástupci lokální ekonomiky a společně formulovat strategii jejího dalšího rozvoj

Bezpečnost

* město Kolín deklaruje politiku nulové tolerance vůči veškerým druhům trestné činnosti na svém území

* do konce tohoto volebního období klesne kriminalita ve městě Kolín ve srovnání s rokem 2014 minimálně o 25 %

* nadále bude pokračovat projekt Bezpečný Kolín a každoročně zajistíme jeho finanční podporu z rozpočtu města Kolína

* budeme jednat o nové hlídkové služebně PČR na sídlišti

* každoročně budeme žádat o dotační prostředky ze všech dostupných programů zaměřených na prevenci kriminality

* nadále budeme udržovat a rozšiřovat kamerový systém ve městě Kolín

* vyčleníme dostatek finančních prostředků na provoz a další rozvoj Městské policie Kolín

* budeme podporovat další rozvoj a zkvalitňování okrskové služby strážníků MP Kolín

* budeme pokračovat v preventivních výchovných akcích pro žáky mateřských, základních i středních škol v Kolíně

* zajistíme další vzdělávání strážníků Městské policie Kolín, kdy důraz bude kladen především na kvalitní, slušnou a efektivní komunikaci s občany při výkonu služby

* budeme podporovat koordinaci práce PČR a MP Kolín

* v rámci možností města Kolína budeme maximálně podporovat potřeby Policie České
republiky

* budeme nadále důsledně koordinovaně kontrolovat kolínské ubytovny a stavební závěrou i nadále zajistíme, aby se v Kolíně nezvyšoval jejich počet

* budeme podporovat preventivně - bezpečnostní akce zaměřené na nedovolené užívání alkoholu a jiných návykových látek

* budeme nadále provozovat internetovou stránku www.bezpecnykolin.cz

* budeme podporovat bezpečnostně - vzdělávací akce pro ohrožené skupiny obyvatel, především pak pro seniory

* budeme prosazovat výraznou redukci herního průmyslu ve městě Kolín

* opět připravíme dotazník pocitu bezpečí pro občany města Kolína

* nebudeme tolerovat podomní prodej, pokusíme se řádnou kontrolou a účastí našich úředníků minimalizovat negativní dopady akcí tzv. „šmejdů“ na seniory

* podpoříme organizování kurzů sebeobrany pro seniory ve spolupráci s městskou policií

Autor článku: Město Kolín
Nepřehlédněte...
Řádková inzerce
Nemovitosti (1 inzerátů)
Auto-moto (1 inzerátů)
Prodej (1 inzerátů)
Různé (2 inzerátů)
      
Soubory cookie používáme k tomu, abychom vám usnadnili a zpříjemnili používání našich webových stránek.
Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s umístěním souborů cookie ve vašem zařízení. Další informace
ROZUMÍM