Logo Kolínský PRES
 

Architektonická soutěž na proměnu Komenského parku proběhla před dvěma lety, práce začnou zřejmě za rok na podzim

Zpravodajství
Publikováno: 15.7.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Komenského park v Kolíně je místem, kterým denně projdou stovky, možná tisíce lidí. V jeho těsném okolí je divadlo, kino a poliklinika. Jde tedy o živé místo, ale i oázu zeleně, která je v podstatě hned za pomyslnými hradbami historického středu města.

Téma proměny parku se v kolínském tisku téměř týden co týden objevovalo před dvěma lety. Tehdy totiž radnice s úmyslem polepšit tuto zelenou lokalitu vypsala soutěž pro architekty na architektonicko-krajinářské řešení Komenského parku.

Soutěž v roce 2018 proběhla a zúčastnilo se jí 9 autorských týmů. Vyhrál návrh Monom works s.r.o. a od té doby běží nejednoduchá "úřednická" příprava samotné proměny parku. Momentálně se řeší připomínky k projektové dokumentaci, na začátku podzimu přijde na řadu žádost o stavební povolení a dopadne-li vše podle představ radnice, bude stavební povolení vydáno do konce roku.

Tak jako u většiny velkých stavebních akcí, i u proměny Komenského parku se radnice pokusí získat dotační peníze (z Operačního programu životního prostředí na obnovu parků), aby celá finanční tíha nespadla na městský rozpočet. Od úspěchu či neúspěchu žádosti se odvine i termín zahájení prací - bude-li žádost úspěšná, začne se na obnově parku zřejmě pracovat od podzimu příštího roku, bude-li neúspěšná, je pravděpodobný odsun zahájení prací až na rok 2022.

Pro zajímavost níže nabízíme dva roky starý rozhovor o architektonické soutěží, v němž se PRES na detaily vítězného návrju ptal člena poroty, městského architekta Davida Mateáska.

Radnice vypsala soutěž na architektonicko-krajinářské řešení Komenského parku. Kolik zájemců se jí účastnilo? Splnila soutěž vaše očekávání?

Soutěžní návrh na architektonicko – krajinářské řešení Komenského parku odevzdalo celkem 9 autorských týmů. Myslím, že 9 je hezký počet pro takové zadání. Všechny návrhy měly profesionální kvalitu a porota tedy měla nelehký úkol. Soutěž splnila očekávání, pro které byla zamýšlena a vypsána, a to bylo nalézt díky vítěznému soutěžnímu návrhu autorský koncept, který bude výrazný, nový, s respektem ke stávajícím hodnotám parku a který umožní v rámci svého dalšího dopracování určitou variabilitu a otevřenost. Takový koncept se porotě podařilo nalézt a ocenit ho první cenou. Věříme také, že jsme v autorském týmu získali kvalitního partnera pro další práci, která povede k revitalizaci Komenského parku. Cesta to nebude jednoduchá ani krátká. Ale těšíme se na ní!

Kdo v soutěži zvítězil, čím vás přesvědčil a jak byste tento návrh charakterizoval?

První cena byla udělena soutěžnímu návrhu ateliéru Monom works s.r.o. Autory návrhu jsou architekti Ing. arch. Igor Hobza a Bc. Jakub Vašek ve spolupráci s krajinářskou architektkou Nikol Menclovou. Návrh nás zaujal především velkorysým řešením tří základních linií, které v parku vytvářejí díky svému ztvárnění základní komunikační směřování či místa k posezení. Návrh má charakter městského parku. Jeho řešení přináší originální zapamatovatelný charakter, který si bude možné spojovat s Komenského parkem v Kolíně. Zároveň je tento koncept doplněn méně nápadnou sítí parkových cestiček. Obojí snese určité úpravy a upřesnění v další fázi projektování. Zároveň jednoduchá a vyvážená geometrie návrhu respektuje stávající vzrostlé stromy, které narušují a zjemňují přísný charakter linií. Porota ocenila i grafické zpracování návrhu. Porota doporučila doplnění vodního prvku, což je i požadavkem města, a dořešení hřiště s větší vybaveností.

Objevil se i nějaký další návrh s geniálním detailem či řešením, které by porotu zaujalo?

V soutěži porota udělila první cenu, třetí cenu a dvě odměny. Porota neudělila druhou cenu. O této skutečnosti byla v rámci porotování dlouhá diskuse. Neudělit jednu z cen není úplně standardní postup. Je však možný. Jsme však přesvědčeni, že toto rozhodnutí bylo správné. Určitá architektonická myšlenková vzdálenost mezi oceněnými návrhy je větší, než má být rozdíl mezi po sobě následujícími cenami. Porota tak jednoznačně ukázala preferenci vítězného návrhu. Porota udělila také dvě odměny. Jednu za vizuální podobu a atmosféru navrženého centrálního prostoru a druhou za komplexní analýzu širších vztahů parku a nejbližšího okolí včetně ideového návrhu dopravního řešení přilehlých ulic.

Jak řeší vítězný architektonický tým přístup do parku ze směru od centra? Objevila se v návrzích třeba nějaká brána či průchody?

Napojení Komenského parku na ulici Kutnohorskou bude velmi důležité. Paralelně jsme zadali zpracování studie na celkovou úpravu ulice Kutnohorské a její ztvárnění do podoby á la "nová Pražská" (což by měla být tvář, dle které by se postupně upravily a sjednotily ulice vnitřního okruhu kolem historického centra). Vítězný návrh rozšiřuje chodníkovou plochu dle šířky nově opraveného chodníku před kostelem Nejsvětější Trojice. Tím vzniká velkorysejší předprostor, který je nejen nástupním prostorem do parku, ale také místem, kde se čeká na autobus či se jen můžete potkat. V rámci tohoto předprostoru jsou navrženy i nové stromy. Sladění tohoto napojení parku s novou tváří ulice Kutnohorská je to, co nás v rámci našich dalších diskusí čeká.

Lišily se návrhy nějak značně v otázce trasování, šířek a povrchů parkových cest?

Ano. Lišily. A to i v použitých materiálech. Některé návrhy předkládaly vidinu parku téměř ze sta procent v mlatových cestách, což porota označila za nevhodné, některé naopak ve velkých kamenných dlážděných plochách. Vítězný návrh je z tohoto pohledu v celku vyvážený. Finální podoba však bude ještě výsledkem delšího procesu další analýzy, projektové přípravy a diskusí. Zatím jde o soutěžní návrh, který není projektem, ale spíše konceptem možného řešení.

Jak pojali účastníci soutěže roli odpočinkové zóny uprostřed zeleně? Uplatnili zde i nějakou fontánu či jezírko? Zůstaly pomníky J.A. Komenského a Anastáze Opaska v parku zachovány?

Zachování pomníků J. A. Komenského a A. Opaska bylo jedním z požadavků soutěže. Budou však nově umístěny do vhodnějších míst. Jejich sochařské ztvárnění mnohdy odpovídá původně jinému kontextu. Např. J.A. Komenský byl komponován před budovu a potřebuje tedy "záda". Většina návrhů navrhovala nějakou formu vodního prvku. Menšího či někdy nereálně velkorysého. Vítězný návrh zatím vodní prvek neobsahuje. Nicméně koncept, který reprezentuje existenci vodního prvku, nevylučuje. Jedním z doporučení poroty tedy je zamýšlet se nad vodním prvkem v rámci rozvíjení vítězného návrhu.

 

 

Publikováno: 15.7.2020 Autor článku: Petr Soukup Foto: Archiv KP

Komentáře k článku...